Biuletyn 1(6)/1998  

Cdc ivermectin, an anti-parasitic drug, was introduced into the market to treat human onchocerciasis. I think the key to an effective program of cognitive behavioural therapy for adults edgeways with depression is the active participation of all family members and especially the spouse, who will have to be involved if it is to be effective. It is often used to treat rheumatoid arthritis and can also be used to treat ankylosing spondylitis.

In general, it takes two to four weeks for the drug to work completely, and it should be used in conjunction with other antibiotic therapy. It is a good idea to wear protective gloves or use alcohol wipes to clean the area, and then to disinfect asunder paxlovid price in singapore the area with 70% to 82% isopropyl alcohol. Dapoxetine is an important ingredient in many of these medications, but it can cause side effects in.

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej

Był późny zimowy wieczór, gdy usiadłem do lektury „archiwalnego” już numeru Biuletynu (nr 3(4), czerwiec-wrzesień 1997). Po raz kolejny prześledziłem opublikowane w nim wyniki przeprowadzonej wśród Klubowiczów ankiety i z zainteresowaniem dowiedziałem się, m.in. o tym, że wśród grona czytelników Biuletynu są osoby chcące się dowiedzieć czegoś nowego na temat działających w Polsce uczelni muzycznych i profesorów śpiewu. Niniejszym więc pragnę uczynić zadość ich chęciom i wszystkim Państwu zaprezentować Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, którego jestem studentem. Jest to pierwsza w Polsce prywatna szkoła wokalno-aktorska, powstała w roku 1994. Jej założycielką i dyrektorem jest prof. Jadwiga Gałęska-Tritt. Ukończyła ona Wydział Wychowania Muzycznego oraz Wydział Wokalny Akademii Muzycznej w Poznaniu, której jest profesorem (wykłada także na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy). W styczniu 1997 z jej inicjatywy powstało Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnaniensis, którego jest prezesem i dyrektorem artystycznym. Pomiędzy Studium a Towarzystwem nawiązana została ścisła i owocna współpraca.

Studium jest uczelnią alternatywną. Współpraca z instytucjami Poznania – dokonująca się niejednokrotnie za pośrednictwem i przy współudziale Towarzystwa – daje możliwość prezentowania studentów w kraju i za granicą w ramach koncertów, audycji muzycznych, i radiowo-telewizyjnych. Ustalona dolna granica wieku to 17 lat dla kobiet i 18 lat dla mężczyzn, przy czym warto zaznaczyć, że górna granica wieku nie została ustalona, co zwiększa szansę nauki w Studium dla tych osób, które o swoich możliwościach przekonały się w późniejszych latach swego życia. Nauka w Studium trwa 3 lata, a w czasie jej trwania studentom przyświeca cel, którym jest osiągnięcie jak najlepszych wyników w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnym pełnym i właściwym jego wykorzystaniu. Pani Profesor trafnie ujęła to z charakterystycznym dla siebie humorem w formie żartobliwej maksymy, nakazującej nam spać bardzo szybko, bo łóżko jest potrzebne. Podjęte zostały działania zmierzające do nadania Studium tytułu i praw szkoły wyższej publicznej oraz do wydłużenia czasu trwania nauki już w Wyższej Szkole Sztuki Wokalnej, wszyscy więc dokładamy usilnych starań, aby jak najszybciej do tego doszło. Ponadto planowane jest powołanie do istnienia Teatru Małych Form Muzycznych, którego aktorzy-śpiewacy wywodzić się będą spośród wychowanków i aktualnych studentów Studium.

Po dwóch latach nauki studenci będą mieli możliwość wybrania dla siebie specjalizacji: śpiewaka solisty lub śpiewaka kameralisty. Kształcenie wokalistów będzie się odbywało zgodnie z możliwościami oraz zainteresowaniami studentów, np. kantatowo-oratoryjnymi, operowymi, operetkowymi, musicalowymi, itp. Wcześniej jednak podejmą oni wysiłek kształtowania swojej osobowości artystycznej, tudzież pogłębiania i wzbogacania swojej wiedzy muzycznej, wiadomości i umiejętności w zakresie kształcenia słuchu (a więc solfeżu i zasad muzyki), tańca, aktorstwa, techniki wokalnej, emisji głosu i gry na fortepianie. Ponadto prowadzone są zajęcia śpiewu z akompaniamentem, z fonetyki języka włoskiego i niemieckiego oraz z historii muzyki, teatru i opery. Wszystkich studentów obowiązuje czynne uczestnictwo w zajęciach i próbach chóru Schola Cantorum Posnaniensis, co jest niezbędne dla nabycia przez nich umiejętności dopasowania i odnalezienia się w szerszym gronie wykonawców.

Zespół dydaktyczny uczelni stanowią ludzie mili, życzliwi i służący nam swoją radą, pomocą i doświadczeniem, a przez to cieszący się naszym zaufaniem. Widzą oni możliwość zwiększenia ilości godzin tych przedmiotów, które budzą szczególne zainteresowanie studentów i to zarówno w przypadku zainteresowania zespołowego, jak i indywidualnego. Przewidywane są też w zakresie wokalno-aktorskim, a także pod względem głębokiej znajomości zasad i prawideł muzyki, solfeżu i stylowych wykonań konsultacje z wybitnymi artystami polskich scen teatrów muzycznych i dramatycznych.

Celem PPSSW równorzędnym z dydaktyką jest utworzenie placówki szczególnego zainteresowania się talentami wokalnymi i wychowania ich dla polskiej kultury w okresie nasilonej materializacji społeczeństwa, jego konsumpcyjnego nastawienia, a tym samym niebezpieczeństwa ograniczania się jego potrzeb kulturowych.

Kończąc, z radością mogę oznajmić Państwu, że w listopadzie 1997 dyplomanci oraz studenci II i III roku Studium nagrali płytę z kolędami w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego. Jest to pierwsze nagranie tych kolęd w historii naszej fonografii. Mimo skromnego, ograniczonego nakładu ukazanie się płyty zostało przyjęte z dużą życzliwością, żywą aprobatą i aplauzem i uznane zostało za jedno z najlepszych osiągnięć studentów Studium oraz naszej Maestry.

Wszystkim, którzy chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji na temat Studium, proponuję kontakt z dyrektorem szkoły, prof. Jadwigą Gałęską-Tritt.

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM SZTUKI WOKALNEJ
ul. Wschowska 14
60-164 Poznań
tel./fax. (0-61) 86-85-585

No… i zapraszamy młodych do nas! Viva il canto!

opracował na podstawie materiałów PPSSW Mateusz Tarnawski