Biuletyn 1(6)/1998  

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej

Był późny zimowy wieczór, gdy usiadłem do lektury „archiwalnego” już numeru Biuletynu (nr 3(4), czerwiec-wrzesień 1997). Po raz kolejny prześledziłem opublikowane w nim wyniki przeprowadzonej wśród Klubowiczów ankiety i z zainteresowaniem dowiedziałem się, m.in. o tym, że wśród grona czytelników Biuletynu są osoby chcące się dowiedzieć czegoś nowego na temat działających w Polsce uczelni muzycznych i profesorów śpiewu. Niniejszym więc pragnę uczynić zadość ich chęciom i wszystkim Państwu zaprezentować Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, którego jestem studentem. Jest to pierwsza w Polsce prywatna szkoła wokalno-aktorska, powstała w roku 1994. Jej założycielką i dyrektorem jest prof. Jadwiga Gałęska-Tritt. Ukończyła ona Wydział Wychowania Muzycznego oraz Wydział Wokalny Akademii Muzycznej w Poznaniu, której jest profesorem (wykłada także na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy). W styczniu 1997 z jej inicjatywy powstało Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnaniensis, którego jest prezesem i dyrektorem artystycznym. Pomiędzy Studium a Towarzystwem nawiązana została ścisła i owocna współpraca.

Studium jest uczelnią alternatywną. Współpraca z instytucjami Poznania – dokonująca się niejednokrotnie za pośrednictwem i przy współudziale Towarzystwa – daje możliwość prezentowania studentów w kraju i za granicą w ramach koncertów, audycji muzycznych, i radiowo-telewizyjnych. Ustalona dolna granica wieku to 17 lat dla kobiet i 18 lat dla mężczyzn, przy czym warto zaznaczyć, że górna granica wieku nie została ustalona, co zwiększa szansę nauki w Studium dla tych osób, które o swoich możliwościach przekonały się w późniejszych latach swego życia. Nauka w Studium trwa 3 lata, a w czasie jej trwania studentom przyświeca cel, którym jest osiągnięcie jak najlepszych wyników w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnym pełnym i właściwym jego wykorzystaniu. Pani Profesor trafnie ujęła to z charakterystycznym dla siebie humorem w formie żartobliwej maksymy, nakazującej nam spać bardzo szybko, bo łóżko jest potrzebne. Podjęte zostały działania zmierzające do nadania Studium tytułu i praw szkoły wyższej publicznej oraz do wydłużenia czasu trwania nauki już w Wyższej Szkole Sztuki Wokalnej, wszyscy więc dokładamy usilnych starań, aby jak najszybciej do tego doszło. Ponadto planowane jest powołanie do istnienia Teatru Małych Form Muzycznych, którego aktorzy-śpiewacy wywodzić się będą spośród wychowanków i aktualnych studentów Studium.

Po dwóch latach nauki studenci będą mieli możliwość wybrania dla siebie specjalizacji: śpiewaka solisty lub śpiewaka kameralisty. Kształcenie wokalistów będzie się odbywało zgodnie z możliwościami oraz zainteresowaniami studentów, np. kantatowo-oratoryjnymi, operowymi, operetkowymi, musicalowymi, itp. Wcześniej jednak podejmą oni wysiłek kształtowania swojej osobowości artystycznej, tudzież pogłębiania i wzbogacania swojej wiedzy muzycznej, wiadomości i umiejętności w zakresie kształcenia słuchu (a więc solfeżu i zasad muzyki), tańca, aktorstwa, techniki wokalnej, emisji głosu i gry na fortepianie. Ponadto prowadzone są zajęcia śpiewu z akompaniamentem, z fonetyki języka włoskiego i niemieckiego oraz z historii muzyki, teatru i opery. Wszystkich studentów obowiązuje czynne uczestnictwo w zajęciach i próbach chóru Schola Cantorum Posnaniensis, co jest niezbędne dla nabycia przez nich umiejętności dopasowania i odnalezienia się w szerszym gronie wykonawców.

Zespół dydaktyczny uczelni stanowią ludzie mili, życzliwi i służący nam swoją radą, pomocą i doświadczeniem, a przez to cieszący się naszym zaufaniem. Widzą oni możliwość zwiększenia ilości godzin tych przedmiotów, które budzą szczególne zainteresowanie studentów i to zarówno w przypadku zainteresowania zespołowego, jak i indywidualnego. Przewidywane są też w zakresie wokalno-aktorskim, a także pod względem głębokiej znajomości zasad i prawideł muzyki, solfeżu i stylowych wykonań konsultacje z wybitnymi artystami polskich scen teatrów muzycznych i dramatycznych.

Celem PPSSW równorzędnym z dydaktyką jest utworzenie placówki szczególnego zainteresowania się talentami wokalnymi i wychowania ich dla polskiej kultury w okresie nasilonej materializacji społeczeństwa, jego konsumpcyjnego nastawienia, a tym samym niebezpieczeństwa ograniczania się jego potrzeb kulturowych.

Kończąc, z radością mogę oznajmić Państwu, że w listopadzie 1997 dyplomanci oraz studenci II i III roku Studium nagrali płytę z kolędami w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego. Jest to pierwsze nagranie tych kolęd w historii naszej fonografii. Mimo skromnego, ograniczonego nakładu ukazanie się płyty zostało przyjęte z dużą życzliwością, żywą aprobatą i aplauzem i uznane zostało za jedno z najlepszych osiągnięć studentów Studium oraz naszej Maestry.

Wszystkim, którzy chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji na temat Studium, proponuję kontakt z dyrektorem szkoły, prof. Jadwigą Gałęską-Tritt.

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM SZTUKI WOKALNEJ
ul. Wschowska 14
60-164 Poznań
tel./fax. (0-61) 86-85-585

No… i zapraszamy młodych do nas! Viva il canto!

opracował na podstawie materiałów PPSSW Mateusz Tarnawski