Trubadur 1(30)/2004  

„Trubadur” jako organizacja pożytku publicznego

W tym roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa regulująca działalność społeczną, wprowadzająca m.in. pojęcie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Jak Państwu zapewne wiadomo, przepisy te przewidują dość korzystne rozwiązania podatkowe dotyczące darowizn, jednak skorzystanie z nich uzależniają od formalnej (sądowej) rejestracji danej organizacji jako OPP. Zarząd „Trubadura” wystąpił do właściwego sądu z wnioskiem o uznanie nas za OPP, powołując się przy tym na użyteczną społecznie działalność klubu -organizowanie otwartych spotkań z artystami, współorganizowanie ogólnopolskich konkursów (Nagroda im. A. Hiolskiego, wydaliśmy też Dodatek Moniuszkowski po poprzednim Konkursie Moniuszkowskim), prowadzenie witryny internetowej, wydawanie Trubadura, którego znaczna część nakładu trafia bezpłatnie do bibliotek, teatrów operowych, szkół muzycznych itp. W przypadku otrzymania statusu OPP nasz klub mógłby – i powinien – bardziej zaangażować się w tego typu działalność. Niestety, nie udało się rozstrzygnąć wszystkich spraw formalnych przed terminem rozliczeń PIT za 2003 rok, nasz wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. Uzupełnienie wskazanych przez sąd uchybień leży w kompetencjach walnego zgromadzenia klubu, planowanego dopiero na jesień. Dzięki temu jednak możemy wspólnie zastanowić się i podyskutować nad zaletami i wadami takiego kierunku rozwoju naszego stowarzyszenia i ewentualnie złożyć jesienią nowy wniosek, dopracowany od strony formalnej i poparty odpowiednimi uchwałami walnego zgromadzenia.

W myśl ustawy status OPP mogą uzyskać jedynie organizacje, których działalność statutowa dotyczy ogółu społeczności. W przypadku stowarzyszeń ustawa dopuszcza działalność na rzecz członków, jednak nie wyłącznie – w przypadku „Trubadura” oznacza to np. konieczność utrzymania otwartego charakteru spotkań. Nasz klub faktycznie spełnia ustawowe wymagania: Klubowicze czerpią z członkostwa korzyści natury raczej organizacyjno-informacyjnej niż materialnej (nie licząc otrzymywania egzemplarzy Trubadura, który jednak jest również udostępniany np. w bibliotekach czy w Internecie wszystkim chętnym). W przypadku ubiegania się o status OPP sąd zobowiązał nas do ustalenia – w statucie lub w postaci uchwały walnego zgromadzenia – rozgraniczenia pomiędzy działalnością pożytku publicznego a przywilejami członków. Ponadto konieczne będą zmiany statutu wprowadzające pewne obostrzenia organizacyjne związane z organami kontroli wewnętrznej i zasadami wydatkowania środków finansowych klubu.

Najistotniejszą z zalet posiadania przez nasz klub statusu organizacji pożytku publicznego jest oczywiście możliwość pomniejszenia należnego podatku PIT o wysokość darowizny wpłaconej na rzecz OPP (do wysokości 1% tego podatku). Jest to dosyć korzystna zmiana w porównaniu z poprzednimi przepisami, gdyż teraz darowizna nie obciąża darczyńcy finansowo – po prostu zamiast urzędowi skarbowemu, wpłacamy część pieniędzy wybranej organizacji (lub kilku organizacjom). Jeśli natomiast należy nam się zwrot nadpłaconych w ciągu roku zaliczek, zostanie on odpowiednio powiększony. Zasady te obejmują jedynie darowizny wpłacone na konto (z odpowiednią adnotacją), nie można np. odliczyć sobie od podatku zwykłych składek członkowskich. Inne korzyści to przede wszystkim zwolnienia z opłat sądowych i podatków, a także prawo wykorzystania publicznych mediów do informowania o działalności klubu.

Status OPP wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. Część z nich ma charakter przejściowy – jak konieczność uchwalenia na walnym zgromadzeniu odpowiednich uchwał i zmian w statucie, przygotowanie dokumentów, opłaty sądowe. Do niedogodności długotrwałych należy konieczność bardziej rygorystycznego podejścia do spraw finansowych, między innymi do urzędowego ogłaszania (za opłatą) sprawozdań finansowych i ich corocznego zatwierdzania przez walne zgromadzenie, a więc w szczególności organizowania tych zebrań i licznego (quorum!) udziału Klubowiczów. Wszystko to powoduje, że status OPP staje się opłacalny dopiero wtedy, gdy przewidywane dodatkowe wpływy osiągną ok. 1000 zł. Ponieważ odliczenia ograniczone są limitem 1% wysokości podatku należnego, oznacza to w praktyce zaangażowanie co najmniej kilkunastu osób.

Mam nadzieję, że ten artykuł stanie się punktem wyjścia do debaty na temat przyszłości klubu w kontekście przepisów o OPP.

* * *

Korzystając z okazji chciałbym przedstawić sytuację finansową klubu na koniec roku 2003. Przychody w 2003 roku wyniosły 12300 zł, na co złożyły się składki członkowskie, darowizny (w wys. prawie 2000 zł) i odsetki. Zmiana rachunku bankowego, choć przejściowo uciążliwa dla Klubowiczów, pozwoliła na znaczne oszczędności – zamiast dotychczasowych kosztów w wys. ponad 400 zł rocznie, możemy liczyć na niewielki (ok. 200 zł rocznie) zysk z odsetek. Po stronie wydatków zanotowaliśmy niecałe 9000 zł, w tym – jak co roku – najwięcej (71%) pochłonęły koszty wydawania Trubadura. Pozostałe wydatki obejmowały usługi pocztowe i biurowe oraz materiały biurowe (9%), organizację spotkań (2%), opłaty bankowe (5%), resztę pochłonęły opłaty sądowe związane z ponowną rejestracją i utrzymanie serwera WWW. Na przełomie roku (tuż przed wydatkami związanymi z drukiem numeru 4/2003 Trubadura) zasoby finansowe klubu osiągnęły rekordową kwotę 10 tys. zł.

Jakub Wróblewski