Trubadur 2(31)/2004 (Dodatek Moniuszkowski)  

Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku

V Międzynarodowemu Konkursowi Wokalnemu im. Stanisława Moniuszki towarzyszyło V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na temat Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku – konfrontacje europejskich szkół śpiewu pod kierownictwem naukowym profesora Eugeniusza Sąsiadka. Program obrad został podzielony na trzy części: czwartkowa sesja była zatytułowana Z historii polskiej liryki wokalnej, w piątek zostały wygłoszone referaty części drugiej Wokalistyka XX wieku oraz rozpoczęto temat trzeci O konfrontacji szkół wokalnych, który został dokończony na sesji sobotniej. W pierwszej części sobotniego spotkania swoje referaty na temat szkół śpiewu przedstawili Włodzimierz Zalewski oraz Gehrard Kahry. W następującej po nich dyskusji głos zabrał między innymi Ryszard Karczykowski, który zwrócił uwagę na trudną sytuację absolwentów kierunków wokalnych polskich szkół muzycznych. Jednym z problemów jest brak przejściowego okresu między ukończeniem szkoły a wejściem na scenę, który mogłoby rozwiązać częściowo istnienie studia operowego. W swym wystąpieniu wyraził również zaniepokojenie brakiem wsparcia ze strony państwa dla kultury wysokiej. W kolejnych wystąpieniach Gerhard Kahry podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń między pedagogami specjalizującymi się w wykonywaniu twórczości poszczególnych kompozytorów, a Włodzimierz Zalewski zwrócił uwagę na szkody, jakie może wyrządzić negatywne nastawienie pedagogów, brak wiary w przyszłość ich uczniów w zawodzie śpiewaka. Jako przykład podał spektakl Cosi fan tutte wystawiony przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, który przy braku zainteresowania w kraju zaowocował zaproszeniem 15 studentów na koncert do Niemiec i perspektywą dalszej współpracy. Tadej Eder, dyrektor Lwowskiego Teatru Opery i Baletu swą wypowiedź poświęcił coraz częstszemu problemowi w teatrach operowych – sprzeczności działań narzucanych przez reżyserów operowych z charakterem wystawianego dzieła oraz wyraził zaniepokojenie brakiem muzyki poważnej w mediach na przykładzie Konkursu Moniuszkowskiego, podkreślił także rolę, jaką państwo powinno odgrywać w dziedzinie popularyzowania w mediach sztuki wysokiej. W dalszej części Tom Krause poprowadził lekcję pokazową na przykładzie arii Mesičku na nebi hlubokem z Rusałki Antonina Dworzaka w wykonaniu Petry Šimkovej, uczestniczki konkursu, przy fortepianie towarzyszył im Gerhard Kahry. W swym ponad godzinnym wykładzie podkreślał między innymi znaczenie prawidłowego oddechu i postawy. Bardzo obrazowo tłumaczył poszczególne problemy, powołując się na przykłady słynnych śpiewaków. Sympozjum zakończył profesor Eugeniusz Sąsiadek apelem o wsparcie działań mających na celu utworzenie studium operowego w Polsce. Takie studium byłoby pomocne młodemu śpiewakowi w pierwszych krokach na scenie, pozwalałoby zadbać o jego dalszy rozwój, dobór partii odpowiednich dla jego głosu.

Katarzyna Walkowska