Trubadur 2(43)/2007  

Letnia Akademia Wilanów

W dniach 7-15 lipca 2007 r. zaplanowana została XVI Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie. Dlatego z dużą przykrością i zdziwieniem przeczytałam anons na stronie głównej organizatora, Fundacji Concert Spirituel, iż tegoroczna XVI Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie w roku bieżącym nie odbędzie się, albowiem Nie otrzymaliśmy wnioskowanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Postanowiłam dociec przyczyny. Kilkugodzinna lektura ustawy budżetowej na 2007 r. oraz strony Ministerstwa doprowadziła do następujących ustaleń: Ministerstwo otrzymało łącznie na subwencje i dotacje w roku 2007 kwotę 754126 tys. PLN (załącznik nr 2 dział 921 ustawy budżetowej, Dz. U. nr 15, poz. 90). Z tej kwoty na dotacje podmiotowe dla pozostałych instytucji kultury przyznało do dnia 8.07.2007 kwotę 1200 tys. PLN i cała ta kwota przypadła Międzynarodowemu Festiwalowi Wratislavia Cantans we Wrocławiu.

Dotacje celowe zaś przyznawane są w ramach programów operacyjnych, których jest 13: Promocja twórczości, Infrastruktura kultury, Edukacja kulturalna, Fryderyk Chopin, Inicjatywy lokalne, Promocja za granicą, Promocja czytelnictwa, Promesa MKiDN, Patriotyzm jutra, Znaki czasu, Dziedzictwo kulturowe i Wyspiański.

Fundacja Concert Spirituel wniosek o przyznanie dotacji celowej złożyła w ramach programu Edukacja kulturalna priorytet 1 pod nazwą Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury, na który przeznaczono 7 mln PLN z łącznej kwoty 10 mln PLN przypadającej na ten program. Z informacji Ministerstwa wynika, iż wniosek ten został odrzucony (poz. 11 listy wniosków odrzuconych, nr wniosku 151), jednak z jakiego powodu, tego już wykaz nie ujawnia. Tymczasem jak wynika z regulaminu naboru wniosków, do odrzucenia wniosku wystarczy zaistnienie jednej z następujących przyczyn:

 • wystąpienie błędów rachunkowych,
 • nieprawidłowe wypełnienie lub niewypełnienie jakiegokolwiek wymaganego pola w formularzu wniosku,
 • brak któregokolwiek z wymaganych załączników lub gdy nie są one opieczętowane za zgodność z oryginałem lub nie zawierają oryginalnych podpisów osób upoważnionych.
 • Wymogi te są niezwykle surowe! Kodeks postępowania cywilnego w art. 130 w wypadku zaistnienia tego rodzaju braków formalnych pozwu (czy wniosku w postępowaniu nieprocesowym) nakazuje sądowi wezwanie strony do ich usunięcia w terminie 7 dni i dopiero brak tego uzupełnienia powoduje zwrot pozwu (wniosku, pisma). Na zarządzenie o zwrocie pozwu (wniosku) stronie nadal służy prawo wniesienia zażalenia (art. 394). Także Kodeks postępowania administracyjnego, który ma zastosowanie w tym przypadku, w art. 64 § 2 stanowi, iż jeżeli podanie (wniosek) nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Jest tak, gdyż § 1 przewiduje pozostawienie podania bez rozpoznania, jeżeli w podaniu (wniosku) nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych. Oznacza to, iż także w postępowaniu administracyjnym organ administracyjny (w tym także minister) ma obowiązek wezwać do usunięcia braków formalnych wniosku. Zasady stosowane zatem do rozpoznawania wniosków o dotacje celowe są szczególne i bardzo rygorystyczne w stosunku do zwykłych wniosków.

  Art. 127 § 1 tego kodeksu przewiduje odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji, a § 3 przewiduje, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie służy wprawdzie odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Oznacza to, iż strona ma zagwarantowane formalne prawo do zaskarżenia niekorzystnej dla niej decyzji, jednak w tym roku jest to prawo jedynie na papierze. Otóż wielkimi czerwonymi literami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie internetowej informuje:

  UWAGA! W związku z wyczerpaniem środków po rozpatrzeniu aplikacji nadsyłanych do 10 stycznia 2007 r. nabór wniosków w roku 2007 do Programu „EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY”

  Priorytet 1 Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury

  Priorytet 2 Ochrona dziedzictwa kultury ludowej został ZAMKNIĘTY!

  W tej sytuacji nawet gdyby udało się skutecznie odwołać od decyzji odrzucenia wniosku, i to w czasie pozwalającym na organizację XVI Akademii w planowanym terminie, to przyznane pieniądze nie zostałyby wypłacone z braku środków.

  Kwadratura koła! Jakkolwiek należy cieszyć się, iż na 589 wniosków zgłoszonych w priorytecie 1 tego programu operacyjnego aż 166 wniosków zostało rozpoznanych pozytywnie, to z drugiej strony jest to poniżej 1/3 wszystkich wniosków. Dla porównania: negatywnie rozpoznano 245 wniosków, a 178 wniosków odrzucono. Także dla porównania: Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury to jedyny z programów operacyjnych, w którym przeznaczone środki zostały wykorzystane tak szybko! Pozostałe programy miały już drugie nabory. I jeszcze jedno porównanie: w 2006 r. XV Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie otrzymała dotację w kwocie 100000 PLN (wniosek nr 5635).

  Oczywiście trudno różnicować inicjatywy kulturalne na bardziej i mniej potrzebne, niemniej Akademia jest już instytucją samą w sobie, od lat posiadającą stałych wykładowców, także z zagranicy. Ma także stałą publiczność na swoich koncertach. Przyjeżdżają na te koncerty goście nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Było tak, zanim Polska stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej. Takiej roli łączącej ludzi, środowiska, pokolenia artystów i publiczności, poza tą oczywistą polegająca na popularyzowaniu muzyki dawnej i to tej nieznanej, odnajdywanej w archiwach, nie można przecenić.

  W tym kontekście znaczenie Akademii jest porównywalne, jeżeli nie takie samo, jak festiwalu Wratislavia Cantans. Dlatego też zwracam się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby w roku 2008 przyznać Akademii dotację podmiotową, abyśmy my – publiczność, pedagodzy i słuchacze Akademii – nie byli narażeni na jej brak w przypadku odrzucenia lub negatywnego rozpatrzenia wniosku o dotację celową.

  Katarzyna Marszałek