Nagroda im. A. Hiolskiego – Regulamin IV i V edycji

1. Nagroda imienia Andrzeja Hiolskiego (nazywana dalej Nagrodą) ustanowiona została z inicjatywy Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur” działającego pod patronatem Programu Drugiego Polskiego Radia i Fundacji „Opera”.

2. W roku 2005 Nagroda zostanie przyznana po raz piąty i szósty.

3. Nagroda przyznawana jest dla wokalisty za kreacje operowe na scenach polskich w nowych produkcjach danego teatru (również we wznowieniach) w danym sezonie.

4. W roku 2005 przyznane zostaną następujące kategorie Nagrody:

– Najlepsza kobieca operowa kreacja sceniczna w sezonie artystycznym 2002/2003

– Najlepsza męska operowa kreacja sceniczna w sezonie artystycznym 2002/2003

– Najlepszy debiut operowy w sezonie artystycznym 2002/2003

oraz

Najlepsza kobieca operowa kreacja sceniczna w sezonie artystycznym 2003/2004

– Najlepsza męska operowa kreacja sceniczna w sezonie artystycznym 2003/2004

– Najlepszy debiut operowy w sezonie artystycznym 2003/2004.

4.1. Nagrody za najlepszą kreację kobiecą i męską są przyznawane za kreacje stworzone w przedstawieniu, którego premiera miała miejsce w sezonie artystycznym 2002/2003 oraz w sezonie 2003/2004

4.2. Do Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego w kategorii najlepsza kreacja żeńska i męska każdy wokalista może być nominowany nieograniczoną ilość razy.

4.3. Nagroda za debiut operowy może być przyznana za występ w spektaklu, którego premiera miała miejsce przed sezonem 2002/2003 (analogicznie: przed sezonem 2003/2004)

4.4. W kategorii Debiut operowy artysta może być nominowany przez dany teatr tylko raz.

4.5. Nagroda za debiut może być przyznana artyście, który w momencie debiutu nie ukończył 35 roku życia.

5. Zgłoszenia nominowanych artystów nadsyłają na prośbę Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur” i Fundacji „Opera” dyrektorzy poszczególnych teatrów, bądź inne osoby, upoważnione przez dyrekcję.

5.1. Do Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego każdy teatr może zgłosić maksymalnie po dwie nominacje do nagród za kreację męską, żeńską oraz za debiut operowy.

5.3. Teatr wysyła swoje propozycje nominacji na przygotowanych przez organizatorów formularzach zgłoszeniowych.

5.4. Do każdego formularza zgłoszeniowego teatr obowiązany jest dołączyć:

– opisaną kasetę video z zarejestrowaną nominowaną kreacją (Jury prosi o zwrócenie uwagi na dobrą jakość przesyłanych nagrań),

– program spektaklu z nominowaną kreacją,

– życiorys i zdjęcie nominowanego artysty oraz datę urodzenia w przypadku artysty nominowanego do nagrody za debiut.

5.5. Opis kasety video powinien zawierać:

– datę rejestracji,

– datę premiery spektaklu,

– nazwiska wykonawców spektaklu,

– nazwiska realizatorów spektaklu.

5.6. Zgłoszenia bez tych załączników nie będą rozpatrywane. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury podejmuje na podstawie regulaminu sekretarz Jury, który powiadamia o decyzji osobę wyznaczoną w danym teatrze do kontaktów w sprawie Nagrody. W razie odrzucenia kandydatury teatr nie ma prawa do zmiany kandydatury lub dosyłania brakujących materiałów. Nie można też zmieniać raz zgłoszonej kandydatury.

5.7. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Fundacji „Opera”, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa do dnia 31 grudnia 2004 – decyduje data stempla pocztowego.

6. Jury nagrody także może nominować artystów, którzy nie zostali nominowani przez teatr, a którzy zdaniem Jury powinni uczestniczyć w edycji nagrody. Jury podejmuje decyzje o dodatkowej nominacji po przyjęciu nominacji artystów zgłoszonych przez teatry. Do każdej kategorii Jury może nominować po 2 artystów.

6.1. Jury podejmuje decyzje o przyjęciu nominacji artystów nie nominowanych przez Jury większością głosów.

6.2 W przypadku zgłoszenia Jury do edycji Nagrody artystów nie nominowanych przez teatr, sekretarz Jury jest obowiązany poprosić teatr o dostarczenie kasety video wraz z opisem spektaklu, zgodnie z punktem 5.4. Formularz zgłoszenia takiego artysty wypełnia sekretarz jury. W przypadku, gdy teatr odmówi dostarczenia kasety, nominacja artysty nie może zostać przyjęta.

7. Laureatów Nagrody wyłania Jury, w skład którego wchodzą profesjonaliści i entuzjaści sztuki operowej. Każdorazowo Jury powoływane jest przez Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur” i Zarząd Fundacji „Opera”.

7.1. Jury podejmuje decyzję większością głosów w tajnym głosowaniu przy pomocy kart do głosowania zbieranych i liczonych przez sekretarza Nagrody.

7.2. Decyzja Jury jest ostateczna i ogłoszona w protokole podpisanym przez przewodniczącego Jury i sekretarza na podstawie wyników wynikających z podliczenia kart do głosowania.

7.3. W przypadku, w którym Jury nie wyłoni laureata w danej kategorii, Nagroda nie zostanie przyznana.

8. Ogłoszenie werdyktu Jury dotyczącego Nagród za sezon 2002/2003 i 2003/2004 nastąpi w 2005 roku.

8.1. Miejsce i data wręczenia Nagród zostanie ustalona z laureatami i podana do wiadomości uczestników w późniejszym terminie.