Statut

OKMO "TRUBADUR" pod patronatem II pr. PR

Celem klubu jest:

 • Praca nad rozwojem życia muzycznego w RP przez kształtowanie i kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej.
 • Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu.
 • Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej z dziedzin sztuki.
 • Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego w RP.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.
 • Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • Deklaracja członowska – po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy przesłać deklarację na adres siedziby Klubu.

 

 

Pełny tekst statutu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „TRUBADUR” pod patronatem II programu PR”, zwane w dalszej części Statutu „Klubem”.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar RP, a jego siedzibą jest miasto Warszawa.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Klub ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. Praca nad rozwojem życia muzycznego w RP przez kształtowanie i kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej.
 2. Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu.
 3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej z dziedzin sztuki.
 4. Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego w RP.
 5. Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.
 6. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, młodzieżowymi i społecznymi, ruchem zawodowym i środowiskami twórczymi.
 2. Organizowanie kongresów, sympozjów, konkursów, odczytów, dyskusji, koncertów, itp.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie narad, konferencji, dyskusji, seminariów.
 4. Organizowanie imprez artystycznych – festiwali, konkursów, przeglądów itp.
 5. Inicjowanie i popieranie amatorskiej twórczości artystycznej z dziedziny opery.
 6. Inicjowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z dziedziny opery i kultury życia codziennego.
 7. Rozwijanie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji w dziedzinie ruchu operowego.
 8. Współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą.
 9. Upowszechnienie opery drogą propagowania jej walorów za pomocą radia, telewizji i innych form propagandowych.
 10. Tworzenie ośrodków upowszechniania kultury operowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz po uzyskaniu zezwolenia właściwych władz.

 

 

  1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

§10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Klubu i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
 2. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

 

 

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Klubu zadeklaruje uiszczanie stałej składki.

 

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Klubu i realizacji jego celów.

§ 13

 

 1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu, za wyjątkiem członków honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – na wniosek Zarządu.

 

 

§ 14

 1.  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
  1.  czynnego i biernego wyboru do władz Klubu;
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu;
  3. udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, kursach i imprezach artystycznych organizowanych przez Zarząd;
  4. korzystanie z urządzeń oraz pomocy Klubu.
 2.  Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4.

 

§ 15

Członkowie Klubu są obowiązani do:

 

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

 

 

§ 16

 1.  Członkostwo wygasa przez:
  1. dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie;
  2. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
  3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
  4. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek;
  5. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Klubu
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

 

§ 18

Władze wszystkich szczebli organizacyjnych funkcjonują według następujących zasad:

 1. kadencja władz trwa cztery lata;
 2. uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania;
 3.  o sposobie głosowania na Walnym Zjeździe lub Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie;
 4. w wypadku ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród zastępców członków w kolejności głosów uzyskanych w wyborach.

 

 

§ 19

 

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Klubu może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwoływane przez Zarząd.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się co 2 lata.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności 1/2 członków zwyczajnych.
 5. W przypadku nieobecności wymaganej liczby członków, Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest prawomocne przy obecności 1/3 członków zwyczajnych.

 

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór członków Zarządu w liczbie 5 osób (liczba nieparzysta), Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób oraz Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3 osób, zastępców członków wszystkich władz w liczbie nie większej niż 1/3 osób wybieranych do władz;
 5. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ordynacji wyborczych, regulaminów Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz statutu ośrodków upowszechniania kultury muzycznej;
 6. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
 8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;
 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

 

 

§ 21

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu Klubu z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi.
 2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. członkowie wspierający;
  2. członkowie ustępujących władz;
  3. zaproszeni goście.

§ 22

 

 1. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia co najmniej na 28 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Jeżeli przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiania statutu Zarząd przesyła, oprócz zawiadomienia, projekt zmian statutu.

 

§ 23

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 10 członków Klubu.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien być zgłoszony na piśmie wraz z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Klubu jest zwoływane przez zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
 4. zatwierdzanie bilansu;
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia;
 8. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
 9. wybór spośród siebie członków Prezydium w liczbie 3 osób i ich odwoływanie;
 10. ustalanie wytycznych i przyjmowanie sprawozdań z pracy Prezydium;
 11. powoływanie swoich rad i Komisji;
 12. zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu.

 

 

§ 25

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

 

§ 26

 

 1. Prezydium Zarządu winno ukonstytuować się bezpośrednio po dokonaniu wyboru.
 2. W skład Prezydium wchodzi prezes, sekretarz i skarbnik.
 3. Na żądanie większości członków Zarządu wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 27

 

 1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium, uchwalonym przez Zarząd.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż 5 razy w roku.
 3. W posiedzeniach Prezydium Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 28

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu;
 2. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Klubu;
 3. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie całokształtu działalności statutowej Klubu; kontrola powinna być dokonywana przed każdym Walnym Zgromadzeniem, nie rzadziej jednak, niż raz na rok;
 2. kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Klubu oraz realizacja składek członkowskich;
 3. stawianie Zarządowi wniosków dotyczących zatwierdzania bilansów rocznych, po zbadaniu każdego roku całokształtu gospodarki finansowej Klubu;s
 4. prawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszów, z których wydatki zostały dokonane, oraz badanie dokonanych wydatków pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności;
 5. inicjowanie i prowadzenie innych spraw wynikających z postanowień statutu.

 

 

§ 31

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

 

§ 32

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 33

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Klubu i Władz Klubu, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu, naruszenia zasad współżycia organizacyjnego, oraz sporów powstałych na tle działalności Klubu.

 

§ 34

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od 1 m-ca do 12 miesięcy;
  3. wykluczenie z Klubu.
  4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
  5. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie.
  6. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, mienie ruchome i fundusze.

§ 36

Na fundusze Klubu składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
 2. wpływy z działalności statutowej;
 3. dotacje, zapisy i darowizny.

§ 37

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd.

 

§ 38

 

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Klubu składają dwie osoby: Prezes Zarządu i Skarbnik.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa oraz Sekretarza Zarządu.

§ 39

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 40

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Klubu większością 2/3 głosów członków. Zmiany statutowe stają się prawomocne po zatwierdzeniu ich przez władzę rejestracyjną.

§ 41

 1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła komisję likwidacyjną.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.