Trubadur 3-4(32-33)/2004  

If you want to buy nolvadex from the reliable supplier, we are the best source. Dogs with ear mites (demodex canis) are treated with a topical ivermectin ointment (1%) at the same Brüggen sildenafil kaufen preis time as ear mite control is performed. Gain weight without starving, exercising, or eating high risk foods.

For a child who has had a bout of thrush, it is important that the child takes 2 tablets 3 times daily for a couple of months. It is also a safe alternative for those women, who may be concerned about weight gain http://omnihouse.pl/97377-potenzmittel-ohne-rezept-61898/ after starting tamoxifen. A good treatment for cold is to gargle with it or try to suck out the stuff from your ear.

Walne Zgromadzenie „Trubadura”

17 października br. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie „Trubadura”. Oprócz wyboru nowych władz Klubu (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) zaproponowaliśmy Klubowiczom wprowadzenie do statutu naszego stowarzyszenia kilku zmian porządkowych oraz zmian pozwalających ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie nie mogło się odbyć ze względu na niską frekwencję. Po półgodzinnej przerwie zwołane zostało Walne Zgromadzenie w drugim terminie – tym razem wymagane quorum wynosiło 1/3 liczby członków Klubu (liczącego w tym momencie 113 członków), a na sali obecnych było 49 osób.

Walne Zgromadzenie członków klubu przyjęło sprawozdanie merytoryczne Zarządu, sprawozdanie finansowe skarbnika oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Następnie wybraliśmy nowe władze na czteroletnią kadencję. W skład Zarządu weszli: Tomasz Pasternak (prezes), Agata Wróblewska (sekretarz), Jakub Wróblewski (skarbnik), Katarzyna Gardzina, Katarzyna Walkowska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Komosa, Zuzanna Zacharewicz i Barbara Pardo.

Następnie odbyła się dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie. Część zmian miała charakter czysto redakcyjny, a pozostałe obejmowały:

– dodanie sformułowań wymaganych podczas rejestracji klubu jako organizacji pożytku publicznego;

– rozszerzenie celów działania „Trubadura” o: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Co najmniej jedno z tych sformułowań było konieczne z punktu widzenia przepisów o działalności pożytku publicznego, podczas głosowania zdecydowaliśmy o dodaniu obu;

– zwoływanie Walnych Zgromadzeń co roku (kolejny wymóg związany z działalnością pożytku publicznego);

– likwidację wymagań dotyczących quorum dla Walnych Zgromadzeń zwoływanych w drugim terminie (ten zapis jest ważny wobec perspektywy zwoływania Walnych Zgromadzeń co roku);

– zmianę zasad reprezentacji Klubu: obecnie dokumenty oficjalne mogą podpisywać dowolne dwie osoby z Zarządu (poprzednio – tylko prezes i sekretarz, co czasem utrudniało sprawy formalne).

Zmiany zostały przyjęte stosunkiem głosów 41 za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Następnie przyjęliśmy jednogłośnie uchwałę dostosowującą zasady działania Klubu do zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Otwiera to drogę do złożenia w sądzie wniosku o rejestrację „Trubadura” jako organizacji pożytku publicznego.

Pełny tekst statutu „Trubadura” z uwzględnieniem ostatnich zmian dostępny jest na stronie internetowej Klubu.

Zarząd