Historia OKMO „Trubadur”

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” powstał z inicjatywy Anety Śmiałek i Anny Chojowskiej, które w listopadzie 1996 roku zaproponowały utworzenie klubu operomanów. Wsparł je Program II PR obejmując patronat nad stowarzyszeniem. Założycielskie spotkanie klubu odbyło się 28 grudnia 1996 w siedzibie radiowej Dwójki. Działalność Klubu formalnie zakończyła się w 2017 roku, jednak strona internetowa „Trubadura” nadal działa i przyjmuje nowe artykuły.

Do not use the herbal cream in children under the age of 12. Combination therapy with ivermectin plus nih, when compared to the ivermectin-only group, resulted in a higher survival rate, increased liver egg output, envyingly and reduced the number of. Make sure the site you select accepts insurance and is legitimate and safe to use.

It is important to take this medicine exactly as prescribed by your. The following is an example of a case for a different drug, where the patient has a condition which may Musselburgh kamagra mit paypal kaufen be treated with an alternative. Dapoxetine 60mg tablet is used to treat premature ejaculation, premature orgasm, delayed orgasm and premature sexual desire.

Celem „Trubadura” było ułatwianie nawiązywania kontaktów między wielbicielami opery oraz wymiana informacji na jej temat. Służy temu wydawane przez nas kwartalnik Trubadur (dawniej Biuletyn, od 15 numeru do Trubadura dołączany był Dodatek Baletowy), który osiągał objętość do ponad 40 stron druku na jeden numer. W Trubadurze można znaleźć wywiady ze znanymi artystami polskiej i światowej sceny operowej, recenzje z obejrzanych przez klubowiczów spektakli i wiele innych interesujących informacji. Z okazji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki i setnej rocznicy urodzin Jana Kiepury zostały wydane specjalne dodatki. Zawartość wszystkich numerów Trubadura dostępna jest na klubowej stronie internetowej.

Klub wziął udział w akcji „Listy Chopina”, jest współtwórcą Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego. Począwszy od IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki członkowie klubu przyznawali Nagrodę Publiczności. Klub kilkakrotnie zorganizował również recitale wokalne młodych śpiewaków. Kilka razy w roku organizowane były spotkania „Trubadura”, najczęściej w Warszawie, ale także w innych miastach Polski, zwykle z udziałem znakomitych gości i połączone ze wspólnym wieczorem w operze.

Klub opierał swe działania na pracy społecznej ogółu członków i nie prowadził działalności nastawionej na zysk. Przychody klubu stanowiły składki członków, a także darowizny, dotacje i odsetki bankowe. Darowizny na rzecz klubu (wszystkie pochodziły od prywatnych darczyńców) stanowiły zwykle 5-20% rocznych przychodów. W 2006 roku klub uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Pierwsze darowizny związane z działalnością pożytku publicznego wpłynęły w 2007 roku.

Główne wydatki klubu stanowiły zwykle koszty druku i rozesłania Trubadura (około 70-80%). Od roku 2012 papierowa wersja Trubadura nie jest wydawana, nasza działalność skupia się na publikacjach w Internecie, więc istotną część wydatków stanowią opłaty na utrzymanie serwera WWW i domeny. Pozostłe wydatki stanowiły koszty organizacji konkursów (Nagroda im. Andrzeja Hiolskiego, Konkurs Moniuszkowski), zakup materiałów biurowych, korespondencja, organizacja spotkań, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego itp.

Sprawozdania merytoryczne z działalności i finansowe (w formacie .PDF):