Sprawozdania OKMO „Trubadur”

Zgodnie ze statutem, klub opiera swe działania na pracy społecznej ogółu członków i nie prowadzi działalności nastawionej na zysk. Przychody klubu stanowią składki członków (od 2013 roku zawieszone), a także darowizny, dotacje i odsetki bankowe. Dotychczas jedyna dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki, jaką klub otrzymał w 1998 roku, wynosiła 2000 zł. Pierwsze darowizny na rzecz klubu (wszystkie pochodzą od prywatnych darczyńców) wpłynęły w 2000 roku i od tego czasu stanowią zwykle 5-20% rocznych przychodów. W 2006 roku klub uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Pierwsze darowizny związane z działalnością pożytku publicznego wpłynęły w 2007 roku, obecnie stanowią istotną część przychodów klubu.

Główne wydatki klubu stanowiły zwykle koszty druku i rozesłania Trubadura (około 70-80%). Od roku 2012 papierowa wersja Trubadura nie jest wydawana, nasza działalność skupia się na publikacjach w Internecie, więc istotną część wydatków stanowią opłaty na utrzymanie serwera WWW i domeny. Pozostłe wydatki stanowiły koszty organizacji konkursów (Nagroda im. Andrzeja Hiolskiego, Konkurs Moniuszkowski), zakup materiałów biurowych, korespondencja, organizacja spotkań, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego itp.

Sprawozdania merytoryczne z działalności i finansowe (w formacie .PDF):