Statut

OKMO "TRUBADUR" pod patronatem II pr. PR

Celem klubu jest:

 • Praca nad rozwojem życia muzycznego w RP przez kształtowanie i kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej.
 • Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu.
 • Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej z dziedzin sztuki.
 • Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego w RP.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.
 • Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • Deklaracja członowska – po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy przesłać deklarację na adres siedziby Klubu.

 

In the beginning, the written word was almost the only way to preserve our culture. Generic drugs are also sometimes more effective, and some have been shown to work just as well effetti terapeutici propecia Dhing as their brand name counterparts. Ciprofloxacin eye ointment price of .00, and a 5-day course of intramuscular injections of the appropriate antimicrobial agent, or an oral regimen with the same drug.

It is a combination of two different ingredients that is sildenafil and dapoxetine that are used in order to enhance blood flow in the body. The drug may be taken by mouth or in the Glendora form of capsules, tablets, powders or liquids, and can be injected by means of a hypodermic syringe. Is 5 mg of lexapro effective for anxiety or depression?

 

Pełny tekst statutu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „TRUBADUR” pod patronatem II programu PR”, zwane w dalszej części Statutu „Klubem”.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar RP, a jego siedzibą jest miasto Warszawa.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Klub ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. Praca nad rozwojem życia muzycznego w RP przez kształtowanie i kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej.
 2. Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu.
 3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej z dziedzin sztuki.
 4. Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego w RP.
 5. Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.
 6. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, młodzieżowymi i społecznymi, ruchem zawodowym i środowiskami twórczymi.
 2. Organizowanie kongresów, sympozjów, konkursów, odczytów, dyskusji, koncertów, itp.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie narad, konferencji, dyskusji, seminariów.
 4. Organizowanie imprez artystycznych – festiwali, konkursów, przeglądów itp.
 5. Inicjowanie i popieranie amatorskiej twórczości artystycznej z dziedziny opery.
 6. Inicjowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z dziedziny opery i kultury życia codziennego.
 7. Rozwijanie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji w dziedzinie ruchu operowego.
 8. Współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą.
 9. Upowszechnienie opery drogą propagowania jej walorów za pomocą radia, telewizji i innych form propagandowych.
 10. Tworzenie ośrodków upowszechniania kultury operowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz po uzyskaniu zezwolenia właściwych władz.

 

 

  1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

§10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Klubu i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
 2. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

 

 

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Klubu zadeklaruje uiszczanie stałej składki.

 

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Klubu i realizacji jego celów.

§ 13

 

 1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu, za wyjątkiem członków honorowych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – na wniosek Zarządu.

 

 

§ 14

 1.  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
  1.  czynnego i biernego wyboru do władz Klubu;
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu;
  3. udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, kursach i imprezach artystycznych organizowanych przez Zarząd;
  4. korzystanie z urządzeń oraz pomocy Klubu.
 2.  Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4.

 

§ 15

Członkowie Klubu są obowiązani do:

 

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

 

 

§ 16

 1.  Członkostwo wygasa przez:
  1. dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie;
  2. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
  3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
  4. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek;
  5. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Klubu
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

 

§ 18

Władze wszystkich szczebli organizacyjnych funkcjonują według następujących zasad:

 1. kadencja władz trwa cztery lata;
 2. uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania;
 3.  o sposobie głosowania na Walnym Zjeździe lub Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie;
 4. w wypadku ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród zastępców członków w kolejności głosów uzyskanych w wyborach.

 

 

§ 19

 

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Klubu może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwoływane przez Zarząd.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się co 2 lata.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności 1/2 członków zwyczajnych.
 5. W przypadku nieobecności wymaganej liczby członków, Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest prawomocne przy obecności 1/3 członków zwyczajnych.

 

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór członków Zarządu w liczbie 5 osób (liczba nieparzysta), Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób oraz Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3 osób, zastępców członków wszystkich władz w liczbie nie większej niż 1/3 osób wybieranych do władz;
 5. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ordynacji wyborczych, regulaminów Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz statutu ośrodków upowszechniania kultury muzycznej;
 6. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
 8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;
 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

 

 

§ 21

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu Klubu z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi.
 2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. członkowie wspierający;
  2. członkowie ustępujących władz;
  3. zaproszeni goście.

§ 22

 

 1. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia co najmniej na 28 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Jeżeli przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiania statutu Zarząd przesyła, oprócz zawiadomienia, projekt zmian statutu.

 

§ 23

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej 10 członków Klubu.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien być zgłoszony na piśmie wraz z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Klubu jest zwoływane przez zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
 4. zatwierdzanie bilansu;
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia;
 8. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
 9. wybór spośród siebie członków Prezydium w liczbie 3 osób i ich odwoływanie;
 10. ustalanie wytycznych i przyjmowanie sprawozdań z pracy Prezydium;
 11. powoływanie swoich rad i Komisji;
 12. zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu.

 

 

§ 25

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

 

§ 26

 

 1. Prezydium Zarządu winno ukonstytuować się bezpośrednio po dokonaniu wyboru.
 2. W skład Prezydium wchodzi prezes, sekretarz i skarbnik.
 3. Na żądanie większości członków Zarządu wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 27

 

 1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium, uchwalonym przez Zarząd.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż 5 razy w roku.
 3. W posiedzeniach Prezydium Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 28

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu;
 2. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Klubu;
 3. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie całokształtu działalności statutowej Klubu; kontrola powinna być dokonywana przed każdym Walnym Zgromadzeniem, nie rzadziej jednak, niż raz na rok;
 2. kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Klubu oraz realizacja składek członkowskich;
 3. stawianie Zarządowi wniosków dotyczących zatwierdzania bilansów rocznych, po zbadaniu każdego roku całokształtu gospodarki finansowej Klubu;s
 4. prawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszów, z których wydatki zostały dokonane, oraz badanie dokonanych wydatków pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności;
 5. inicjowanie i prowadzenie innych spraw wynikających z postanowień statutu.

 

 

§ 31

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

 

§ 32

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 33

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Klubu i Władz Klubu, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu, naruszenia zasad współżycia organizacyjnego, oraz sporów powstałych na tle działalności Klubu.

 

§ 34

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. zawieszenie w prawach członka Klubu na okres od 1 m-ca do 12 miesięcy;
  3. wykluczenie z Klubu.
  4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
  5. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie.
  6. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, mienie ruchome i fundusze.

§ 36

Na fundusze Klubu składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
 2. wpływy z działalności statutowej;
 3. dotacje, zapisy i darowizny.

§ 37

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd.

 

§ 38

 

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Klubu składają dwie osoby: Prezes Zarządu i Skarbnik.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa oraz Sekretarza Zarządu.

§ 39

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 40

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Klubu większością 2/3 głosów członków. Zmiany statutowe stają się prawomocne po zatwierdzeniu ich przez władzę rejestracyjną.

§ 41

 1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła komisję likwidacyjną.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.